Bibliografia

Banach Cz. ( 1995): Szkoła- instytucja, system, rozwój, Toruń.

Banach Cz. ( 1997): Polska szkoła i system edukacji – przemiany i perspektywy, Toruń.

Bogaj A. ( 1992): Liceum Ogólnokształcące w Polsce, Warszawa

Bogaj A., Kwiatkowski S. M., Szymański M.J. ( 1998): Edukacja w procesie przemian społecznych, Warszawa.

Bogaj M. ( 1996): Funkcjonowanie współczesnej szkoły. Dylematy teorii i praktyki badań, Warszawa.

Bogaj M. ( 1997): Rzeczywistość szkolna w ocenie nauczycieli, Warszawa, Szkoła Zawodowa nr 10.

Bogaj. M. ( 2000): Model szkoły przyszłości, „ Edukacja”, nr 1.

Bogaj M. ( 1995): Opinie nauczycieli o współczesnej szkole. „ Nowa Szkoła”, nr 2.

Bogaj M. ( 1998): Edukacja wobec wyznań teraźniejszości i przyszłości, „ Edukacja”.

Chałasiński J. ( 1948): Społeczeństwo i wychowanie. Socjologiczne zagadnienia szkolnictwa i wychowania w społeczeństwie współczesnym., Warszawa.

Ciczkowski W. ( 1993): Orientacja demokratyczna a propozycje zmian…, Edukacja i dialog nr 4.

Cudak H. ( 1995): Funkcje edukacji szkolnej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej.

Delors J. ( 1997): Raport dla UNESCO.

Doroszewski W. ( 1981): Słownik języka polskiego, Warszawa.

Dziewulak D. ( 1997): Systemy szkolne Unii Europejskiej, Warszawa.

Dutkiewicz W. ( 1996): Praca Magisterska. Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki, Kielce.

Jopkiewicz A. ( red): Edukacja i rozwój: Jaka szkoła?, Jaki nauczyciel? Jakie wychowanie? Kielce.

Kamiński A. ( 1970): Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, W: Studia psychologiczne, T. 19.

Komisja Europejska ( 1997): Nauczanie i uczenie się na drodze do uczącego się społeczeństwa, Biała Księga., Warszawa.

Kotusiewicz A. ( 1997): Myśl pedutologiczna i działanie nauczyciela, Warszawa- Białystok.

Kruszewski K. ( 1987): Zrozumieć szkołę., Warszawa.

Kupisiewicz Cz. ( 1985): Paradygmaty i wizje reformy oświatowych., Warszawa.

Kupisiewicz Cz. ( 1978): Przemiany edukacyjne w świecie, Wyd „ Wiedza Powszechna”, Warszawa.

Kupisiewicz CZ. ( 1995): Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Warszawa.

Kupisiewicz Cz. ( 1995): Parametry i wizje reform oświatowych, Warszawa.

Kupisiewicz Cz. ( 1997): Wizja szkoły przyszłości – zarys modelu, W: Bogaj A. ( red) Realia i perspektywy reform oświatowych, Warszawa.

Kwiatkowska H, Kwieciński S. (red) ( 1996): Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie, Toruń.

Kwiatkowska H. ( 1997): Edukacja nauczycieli- konteksty – kategorie – praktyki, Warszawa.

Lewin A. ( 1972): O systemie wychowania. Tworzenie systemu wewnątrz szkoły – problemy i technika, Warszawa.

Lewowicki T. ( 1994): Przemiany oświaty, Warszawa.

Lewowicki T. ( 1994): Przemiany teorii edukacji pedagogicznej, Warszawa.

Łobocki M. ( 1984): Metody badań pedagogicznych.

Łobocki M. ( 1989): Trudności wychowawcze w szkole.

Maciaszek J. ( 1984): Współdziałanie szkoły z rodziną ucznia. Problemy opiekuńczo- wychowawcze, nr 5.

Marek E. ( 1993): Zaburzenia interakcji nauczyciela z uczniem „ Edukacja i dialog”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie ( 1998), Warszawa.

Ministerstwo Edukacji Narodowej o sieci szkół ( 1998), Warszawa,

Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie po dwóch latach ( 2000), Warszawa.

Muszyński H ( 1990): System wychowania oraz opieki w szkole i poza szkołą, Warszawa – Kraków.

Nowak S. ( 1985): Metodologia badań społecznych, Warszawa.

Ochmański M. ( 1997): Możliwości i zagrożenia reform edukacyjnych, Warszawa.

Okoń W. ( 1984): Słownik pedagogiczny, Warszawa.

Okoń W. ( 1987): Słownik pedagogiczny, Warszawa.

Okoń W. ( 1987): Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.

Okoń W. ( 1996): Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa.

Pawelski L. ( 1997): Reforma programowa – pytania i niepokoje. „ Nowa Szkoła”, nr 10.

Pearson A. T. ( 1984): Nauczyciel, teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa.

Pilch T. ( 1996): Zasady badań pedagogicznych, Warszawa.

Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego – Uchwała sejmu z dnia 8 styczeń 1999 rok.

Rabczuk W. ( 1997): Strategiczne cele edukacji w świetle raportu J. Delorsa i Białej Księgi Unii Europejskiej, W: Bogaj A: Realia i Perspektywy reform oświatowych, Warszawa.

Rabczuk W. Edukacja narodowym priorytetem akt. Komitet Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej, Warszawa.

Radziewicz J., Szymański M. ( 1995): Demokratyzacja szkoły: o jedność rodziny, szkoły, społeczności lokalnej, „ Nowa Szkoła” nr 5-6.

Radziewicz J. ( 1993): Środowisko społeczne szkoły, Wyd. UW, Warszawa.

Raport Komitetu Ekspertów UNESCO

Raport UNESCO Uczę się aby być.

Ratajek Z. ( 1995): Kształcenie wczesnoszkolne w perspektywach zmian w polskim systemie oświatowym. Kielce.

Reforma Edukacji – projekt, MEN ( 1999) Warszawa.

Rozwój edukacji w Polsce, MEN, ( 1996) Warszawa.

Sawisz A. ( 1989): Szkoła a system społeczny, Warszawa.

Schulz R. ( 1992): Szkoła- instytucja – system – rozwój, Toruń.

Schulz R. ( 1996): Antropologiczne podstawy wychowania, Warszawa.

Siemak- Tylikowska E., Kwiatkowska H. Kwiatkowski S.M, ( 1998): Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata, Warszawa.

Strykowski W., Gawrecki L. ( 1990): Metody i środki kształcenia stosowane w szkole, Warszawa.

Suchodolski B. ( 1967): Świat człowieka a wychowanie, Warszawa.

Szczepański J. ( 1975): Rzecz o nauczycielach w wychowującym społeczeństwie, Warszawa.

Szczepański J. ( 1989): Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty, Warszawa.

Szczepański J. „ Raport Klubu Rzymskiego”

Sztumski J. ( 1985): Wstęp do metod i do technik badawczych, Warszawa.

Szymański M. J. ( 1988): Społeczne uwarunkowania przemian edukacyjnych, Warszawa.

Szymański M. J. ( 1995): Opinie nauczycieli o polskiej oświacie, „ Nowa Szkoła”, nr 2.

Szymański M. J. ( 1995): Przemiany oświaty w Polsce w opinii nauczycieli, W: Edukacja w toku przemian, Warszawa.

Szymański M. J. Edukacja w okresie przemian, „ Edukacja”, 1992.

Więckowski R. ( 1997): Dylematy współczesnego systemu edukacyjnego, „ Nowa Szkoła”, nr 3

Wiśniewski W. ( 1975): Niektóre problemy socjologii oświaty, W: Studia Pedagogiczne.

Wojciechowski K. ( red) ( 1986): Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław.

Wojnar T. ( 1995): Bogdana Suchodolskiego koncepcja kształcenia ogólnego na tle tendencji światowych, ( W): Kanon kształcenia ogólnego ( red. A., Bogaj), Warszawa.

Wołoszyn S. ( 1993): Nauczyciel – przegląd historycznych funkcji, ( W:) Encyklopedia Pedagogiczna W. Pomykało ( red) Warszawa.

Zborowski J. ( 1964): Stosunki społeczne w klasie szkolnej, Warszawa.


 • Bandura W., Walters R. H., Agresja w okresie dorastania, Warszawa 1968
 • Bilińska – Sucharek E., Opór wobec szkoły, dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu, Słupsk 2000
 • Czapów Cz., Młodzież a przestępstwo, Warszawa 1962
 • Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1978
 • Dutkiewicz W., Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki, Kielce 1998
 • Górski S., Metodyka resocjalizacji, Warszawa 1985
 • Grzegorzewska M., Pedagogika specjalna, Warszawa 1964
 • Hilgard E., Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1967
 • Jerschina J., O niektórych zagadnieniach teoretycznych badania orientacji socjocentrycznych i egocentrycznych młodzieży. Studia z socjologii młodzieży i wychowania. Zeszyty Naukowe UJ, t.3., 1979
 • Kamiński A., Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, [w:] Metodologia pedagogiki społecznej, (red.) R. Wroczyński i T. Pilch, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk  1974
 • Kłoskowska A., Kultura masowa, Warszawa 1980
 • Konopnicki J., Niedostosowanie społeczne, Warszawa 1972
 • Konopnicki J., Zaburzenia w zachowaniu się dzieci szkolnych i środowiskowych, Warszawa 1957
 • Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996
 • Lipkowski O., Dziecko społecznie niedostosowane i resocjalizacja, Warszawa 1971
 • Lipkowski O., Pedagogika specjalna, Warszawa 1984
 • Lipkowski O., Resocjalizacja, Warszawa 1986
 • Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1978
 • Marek A., Nowy realizm w prawie karnym Stanów Zjednoczonych, „Państwo i Prawo” 1980 nr 7
 • Marek A., Prawo karne, Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997
 • Muszyński H., Teoretyczne problemy wychowania moralnego, Warszawa 1965
 • Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1970
 • Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984
 • Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 1999
 • Ostrihańska M., Psychologiczne determinanty niedostosowani społecznego i przestępczości, Wrocław 1972
 • Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław – Warszawa 1967
 • Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1977
 • Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa 1980
 • Pszczółkowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław 1979
 • Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Warszawa 1995
 • Pytka L., Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizacji, Warszawa 1986
 • Pytkowski W  , Organizacja badań i ocena pracy naukowej, Warszawa 1985
 • Ranchsburg, J. Lęk, gniew, agresja, Warszawa 1993
 • Sawicka K., Polska myśl resocjalizacyjna, Warszawa 1993
 • Skorny Z., Mechanizmy regulujące ludzkiego zachowania, Warszawa 1989
 • Słownik psychologiczny, (red.) W. Szewczyk, Warszawa 1995
 • Sośnicki K., Istota i cele wychowania, Warszawa 1964
 • Spionek H., Psychologiczna analiza wykolejania się dziecka, [w:] Materiały do nauczania psychologii, (red.) L. Wołoszynowa, Warszawa 1965
 • Spionek H., Zaburzenia psychoruchowe rozwoju dziecka, Warszawa 1965
 • Stańdo – Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Kraków 2000
 • Szkudlarek T., Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Kraków 1993
 • Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa 1984
 • Tomaszewski T., Wstęp do psychologii, Warszawa 1963
 • Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Oficyna Kraków 2005
 • Wilson J. E., Wstęp do badań naukowych, Warszawa 1964
 • Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1995
 •   Żabczyńska E., Przestępczość dzieci a szkoła i dom, Warszawa 1974

1 thought on “Bibliografia

Dodaj komentarz